Algemeen

Welkom in de praktijk!

 

Deze pagina geeft u informatie over de gang van zaken in deze praktijk. U bent rechtstreeks of via verwijzing van huisarts/specialist naar onze praktijk gekomen. De therapeut staat garant voor optimale persoonlijke begeleiding.

 

Directe Toegang Fysiotherapie

Per 1 januari 2006 is de wet DTF van kracht, die u de gelegenheid geeft om zonder verwijzing van een arts een fysiotherapeut te bezoeken. Tijdens dit eerste consult zult u door de therapeut worden gescreend. De therapeut zal aan de hand van een korte indruk nagaan, of de klacht die u heeft in aanmerking komt voor een fysiotherapeutische behandeling.

 

Wat neemt u mee naar de praktijk?

•De verwijzing van huisarts / specialist indien van toepassing

•De meest recente verzekeringsgegevens (pasje of polisblad)

•Een handdoek of badlaken

 

Uw eerste bezoek en de vervolgbehandelingen

Tijdens de intake brengen we uw klachten in kaart. Er vindt een vraaggesprek plaats, en we voeren een lichamelijk onderzoek uit. Het resultaat van het onderzoek wordt met u besproken, en in overleg met u,  wordt een behandelplan opgesteld.  Als blijkt dat er informatie ontbreekt, nemen we, met uw goedkeuring, contact op met uw verwijzend arts.

 

Wat moet u doen als u verhinderd bent?

Het is belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren afzegt. In de behandeltijd die voor u is gereserveerd kan een andere patiënt behandeld worden. Een niet (op tijd) afgemelde afspraak wordt in rekening gebracht.

 

Wat gebeurt er als uw fysiotherapeut afwezig is?

In geval van geplande afwezigheid van uw fysiotherapeut (vakantie/cursus) wordt als dat nodig is voor waarneming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken bellen we u op om uw afspraak te verzetten. U bent natuurlijk vrij om ervoor te kiezen uw behandeling pas te vervolgen als uw fysiotherapeut weer aanwezig is.

 

Waar kunt u terecht met uw eventuele klachten?

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan gaan we ervan uit dat u ons dat vertelt. U kunt ervan op aan dat we uw klacht in vertrouwen en serieus zullen nemen. Alleen in overleg met u kunnen we naar een passende oplossing zoeken. Heeft ook dat geen bevredigende oplossing opgeleverd, dan kunt u uw klacht indienen bij: Centraal bureau Fysiotherapie, klachtencommissie,Postbus 248, 3800 AE Amersfoort Tel: 033-4672900

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

We willen u erop wijzen dat u als patiënt altijd recht op inzage heeft in uw dossier. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. Ook de fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen een verslag aan de verwijzend arts bevat gegevens over uw behandeling, aan derden wordt over u en de behandeling geen mededeling gedaan. Dit laatste geldt ook voor Arbo-diensten en verzekeringsmaatschappijen. We zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een schriftelijke en door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan die dienst of verzekeraar toestemming heeft gegeven om gegevens over uw behandeling van ons te verkrijgen.

 

Verslag verwijzend arts

Aan het eind van de behandeling wordt een verslag aan de verwijzend arts gestuurd, alleen als u hiermee akkoord gaat. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien.

 

Archivering

Wij zijn verplicht om uw dossier minimaal 10 jaar te bewaren. Na die tijd zorgen we ervoor dat uw gegevens op verantwoorde wijze worden vernietigd. Mocht u willen dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dit schriftelijk bij ons aanvragen. In dat geval zijn we verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

 

Wie vergoedt de behandeling?

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Vanaf 1 januari 2016 heeft Fysiotherapie Coolen met diverse zorgverzekeraars contractafspraken.

 

Wilt u weten of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar dient u dit op de website van uw zorgverzekeraar te controleren.

 

Wanneer wij een contract hebben met uw verzekeraar betekent dit dat de behandeling voor 100% wordt vergoed, mits u de juiste aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekering.

 

De behandelingen, wanneer u aangesloten bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar, worden bij uzelf in rekening gebracht. Een overzicht van de tarieven hangt in de wachtkamer. Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen: Kinderen tot 18 jaar, de eerste 9 behandelingen, daarna aanvullend. Chronische aandoeningen voorkomend op de "chronische lijst" die door de overheid is opgesteld: vanaf de 21e behandeling, de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering. 

 Fysiotherapie Coolen, AGB code: 04018256

 Diepenbrockstraat 18

 6411 TJ Heerlen

 Telefoon : 045-5714206

 

 

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden gelden voor alle behandelingen waarvoor u een nota heeft ontvangen. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt of cliënt en de fysiotherapeut. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of cliënt overhandigd. De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de VVF, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijk incassokosten, komen voor rekening van de patiënt. De buiten gerechtelijk incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit met een minimum van € 25,- (exclusief omzetbelasting).